17.07. Onneksi olkoon: Ossi, Ossian | Palaute
Vuosaaren seurakunta

Virkatodistus- ja sukututkimuspalvelut

24.06.2024, 11:57
Virkatodistuspalveluista tilataan virkatodistukset henkilöistä, jotka ovat olleet elämänsä aikana kirjoilla Helsingin seurakuntien jäseninä. Virkatodistuspalvelut palvelevat myös sukututkijoita.
  • Virkatodistus on joko ote henkilön tiedoista (henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus) tai sukuselvitysmuotoon laadittu todistus.
  • Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus. Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.
  • Virkatodistus ulkomaan viranomaista varten on mahdollista saada kaksikielisellä lomakkeella, jossa kotimaisen kielen lisäksi on englannin, saksan tai ranskan kieli.
Tilaa tästä

Kun vainaja on kuollut helsinkiläisen seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin, voit tilata virkatodistuksen (valtakunnallinen sukuselvitys) yhdellä todistuksella. Todistus kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedot vainajan 15:sta ikävuodesta alkaen.

Virkatodistusmaksut

Lähetämme todistukset ensisijaisesti turvasähköpostilla tai asiakkaan pyynnöstä kirjeenä. Mikäli asiakkaalla on käytössä OmaPostin sähköiset kirjeet, tulee myös kirjeposti sähköisenä. Mikäli todistus lähetetään sekä sähköisesti että postitse veloitetaan molemmista todistuksista 5 euron käsittelymaksu.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Perunkirjoituksen järjestäminen ja siitä johtuvat kulut sekä vastuu ovat omaisilla. Lakiin ei ole valitettavasti annettu helpotuksia varattoman vainajan kuoleman jälkeen tapahtuvaan pesänselvitykseen.

Pesänselvitysvelkaa ovat PK 18 luvun 5 §:n mukaan mm. perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Virkatodistusmaksut kuuluvat näihin kustannuksiin.

Lain mukaan vainajan kuoleman jälkeen syntynyt pesänselvitysvelka maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista, mutta jos vainajalta ei jäänyt varoja, on vastuu kustannuksista perintökaaren 21 luvun 4 §:n mukaan osakkailla. Muut pesän velat maksetaan vasta vainajan velkojen jälkeen. Pesänselvitysvelka siis on etusijalla muihin kuolinpesän/vainajan velkoihin nähden.

Varattoman pesän pesänselvityksiä voi hoitaa oikeusaputoimisto, jolla on oikeus saada virkatodistukset/sukuselvitykset maksuttomina.


Perinnöstä luopuminen ja testamentti

Perillisellä on oikeus luopua saamastaan perintöosuudesta, tällöin elossaolevasta perillisestä tarvitaan katkeamaton sukuselvitys 15-vuotiaasta lähtien.
Jos vainaja on testamentannut perintöosuuttaan lapsenlapsille, mutta edunsaajat eivät ole nimettyjä, tulee vainajan lapsista tehdä katkeamattomat sukuselvitykset, jotta kaikki lapsenlapset näkyvät.
Mikäli testamentissa on nimetyt edunsaajat, riittää kyseisestä henkilöstä elossaolotieto (elää-todistus).
Testamentin tekemistä varten ei tarvita virkatodistusta. Jos puolisot laativat keskinäisen testamentin, he voivat kuitenkin tilata itsestään todistuksen testamentin tekoa varten.

Keskusrekisteri palvelee sukututkijoita tekemällä tutkimuksessa tarvittavia virkatodistuksia

Keskusrekisteriin on arkistoituna Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 1856 lähtien. Sitä vanhempia kirkonkirjoja säilytetään Kansallisarkistossa.

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja säännöksiä. Tästä syystä sukututkijan on toimitettava sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste tmv., joka osoittaa tietojen luovuttamisen edellytykset.

Huom! Täytettyäsi lomakkeen tallenna se omalle koneelle. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.

Tilauslomake ja seloste on toimitettava Keskusrekisteriin sähköpostiosoitteeseen sukututkimus.helsinki(at)evl.fi tai postitse osoitteeseen Keskusrekisteri, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki.

Sukututkimuksesta saa tietoja vain kirjallisesti.

Tietosuojaseloste

Tilaa sukututkimus

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään.

Tietosuojavaltuutetun toimisto


Omatoiminen sukututkimus

Keskusrekisterillä ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.

Yli sata vuotta vanhoja rippikirjoja, historiakirjoja ja muuttaneiden luetteloita voi tutkia omatoimisesti Kansallisarkiston tutkijasalissa: Rauhankatu 17, 00170 Helsinki. Kansallisarkistossa on käytettävissä mikrokorttien käyttökopiot vuosilta 1722–1906. Lisäksi digitoituja kirkonkirjoja on omatoimisen tutkijan käytössä sekä arkistolaitoksen yksiköissä että internetissä digitaaliarkistossa. Internetissä on tutkittavissa 125 vuotta vanhempi digitoitu aineisto. Tarkempia tietoja voi tiedustella suoraan Kansallisarkistosta.

Suomen sukuhistoriallisella yhdistyksellä on myös digiarkisto.

Tietosuoja Helsingin seurakunnissa

Tietoa Helsingin seurakuntien tietosuojakäytänteistä ja henkilötietojen käsittelytavoista .