28.07. Onneksi olkoon: Atso | Palaute
Koko Helsinki

”Ulkkis” tulee – oletko valmis ja onko seurakunta valmis? tapahtuma verkossa

Kalenteri ja kellosymboli25.09.2020 klo 13:00 - 09:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli Muistilehtiö ja kynäVaatii ilmoittautumisen

Avoin työpaja seurakuntien toimijoille: työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Työpaja pidetään verkossa teams-alustalla.

  • Miten pienillä ja isoilla käytännöillä edistämme sitä, että muualta Helsinkiin muuttaneet tuntevat itsensä tervetulleeksi seurakuntaan?
  • Miten lisäämme heidän tietoisuuttaan seurakunnasta?
  • Miten luomme seurakunnan, josta eri taustaiset ihmiset löytävät yhteisön ja kodin?
  • Mitä valmiuksia tarvitsemme?

Työpajassa käsitellään Monikulttuurisuus ja seurakunnat linjausta, johon pääset vaikuttamaan. Prosessin tavoitteena on yhdessä löytää ideoita ja käytäntöjä, joita voidaan ottaa käyttöön seurakuntatyössä. Aiheen käsittely on jo alkanut seurakunnissa. Sen tueksi on tehty SWOT-analyysi, johon voit tutustua sivun alareunassa. Analyysi pyrkii tuomaan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, joita liittyy seurakuntien monikulttuurisuustyöhön.

Tämä prosessi liittyy myös luontevasti Rohkeasti yhdessä – Modigt tillsammas -prosessiin, jossa herätellään meitä kysymään, mitä uutta ajattelua, osaamista ja yhteistyötä tarvitsemme työmme kehittämiseksi.

Lisätietoja: tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi p. 050-5709197 tai 09-23402531

Työpaja järjestetään Helsingin seurakuntien Tilannehuoneessa. Lue tilannehuoneesta lisää linkin takaa.

Tilannehuone on fyysinen, virtuaalinen ja henkinen tila – uusi innostava tapa tehdä työtä. Tämä työpaja toteutetaan virtuaalisessa Tilannehuoneessa.

SWOT-analyysi. Monikulttuurisuus ja seurakunnat 2021-2030
S–Vahvuudet W–heikkoudet O–mahdollisuudet T–uhat
Kirkko ja usko Monikulttuurisuus on osa srk-yhtymän strategiaa
Srk-yhtymän myönteisyys ja tarpeen näkeminen —johto tukee

Srk-yhtymä on koulutusmyönteinen

Kansainvälisyys on osa kirkon itseymmärrystä

Kirkosta kiinnostuneita maahanmuuttajia on ympärillämme paljon
Tilojen riittämättömyys johtaa priorisointiin, joka jättää monikulttuurisuustoiminnan viimeiseksi

Tilojenkäyttöön liittyvät säännöt ja rajoitteet voivat olla haasteellisiaeri kulttuureista tuleville

Kirkossa vahva yhtenäiskulttuurin jäänne

Kirkon kynnys on monille ulkomaalaistaustaisille liian korkea

Kirkossa monikulttuurisuus ei ole sisäistetty –on päälle liimattua

Arkuus muuttaa toimintoja (esim. messuja) joustavammiksi

Maahanmuuttajia ei osata hyväksyä tasavertaiseksi jäseneksi >> vaikeuttaa integroitumista kirkkoon
Ekumeenisuusja ekumeeninen yhteistyö

Uskontodialogi

Etniset seurakunnat kirkon tiloissa >> yhteistyön ja tutustumisen mahdollisuudet

Etniset seurakunnat >> uusi into evankelioida ja kutsua

Interkulttuuriset yhteisöt

Uuden spiritualiteetin löytyminen

Mahdollisuus luoda uutta kulttuuria ja teologiaa

Maahanmuuttajista kasvupotentiaalia jäsenkaton aikana

Avoimuus moniuskonnollisille ja ekumeenisille perheille
Polarisaatio ja äärikansallisuuden aate näkyvät kirkossa ja seurakunnissa

Maahanmuuttajat eivät ole kiinnostuneita kirkosta

Tie kirkon tasavertaiseksi jäseneksi on liian pitkä ja mutkikas >> katoavat muihin yhteisöihin

Monikielinen srk-työ jää omaksi saarekkeeksi >> integraatio paikallis-seurakuntaan vaikeutuu

Islam nähdään vain uhkana

Islam ja kristinusko asettuvat kilpailuasemaan
Resurssit Seurakunnilla kokeneita ja sitoutuneita monikulttuurisuus-työntekijöitä ja vapaaehtoisia

Monenlaista kielitaitoa

Natiivikielisiä työntekijöitä

Srk-yhtymässä kansainvälisen työn sihteeri, joka koordinoi ja ylläpitää verkostoja

Toimivat erikieliset seurakunnat

Toistaiseksi riittävät taloudellisetresurssit
Vain vähän ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä >> heidän kokemustaan ei hyödynnetä Kasvava määrä potentiaalisia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä

Uudet maahanmuuttajat vapaaehtoisina, työntekijöinä ja luottamushenkilöinä
Resurssit pienenevät aina vaan
Rahat alkavat loppua >> ensiksi säästetään monikulttuurisen toiminnan varoista
Monikulttuurinen
(kansainvälinen)
ympäristö
Srk-yhtymällä ja työntekijöille hyvät verkostotja mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen

Kansainvälistyvä ympäristö pakottaa reagoimaan muutokseen.
Kulttuurisidonnainen siisteyskäsite mm. Tilojen käytön suhteen Helsinki on vilkas monikulttuurinen ympäristö

Monikulttuurisuus on tullut osaksi arkea —uusi normaali (erit. nuorille)

Kaupungissa monet yhteistyökumppanit

Suomen yhtenäisyyskulttuuri on murtumassa

Yhteiskunta tarvitsee kirkon osaamista (esim. katsomusten lukutaito)

Monet kirkon työntekijät kohtaavat maahanmuuttajia esim. lasten kerhoissa
Väärinymmärryksiä ja pettymyksiä maahanmuuttajien kanssatoimimisessa
Koulutus ja
osaaminen
Koulutusmyönteisyys

MOD-koulutus
Monikulttuurisuuteen liittyvään koulutukseen osallistuvat aina samat ihmiset seurakunasta–ei saada uusia ihmisiä innostumaan Lisääntyvä koulutustarjonta:-katsomuslukutaito-kulttuuri-ja kielisensitiivisyys

Koulutus voi lisätä osaamista, ymmärrystä, ennakkoluulottomuuttaja rohkeutta
Koulutusmäärärahoja vähennetään
Asenteet ja
toimintakulttuuri
Rohkeuskokeilla ja toimia, tarttua uuteen

Ruohonjuuritasolla kyetään reagoimaan nopeasti
Uuden pelko

Ennakkoluulot ja -asenteet

Kriittisyys, välinpitämättömyys

Epävarmuuden tunteet kohtaamisissa

Kielimuuri tai -kynnys olemassa

Kaikki työntekijät eivät ole avoimia monikulttuurisuudelle: ”Ei kuulu meille.”

Monikulttuurisuus omana työalana

Monikulttuurisuustoiminta eristetty muusta srk-työstä, vain joidenkin työkenttä

Monikulttuurisuutta ei katsota tarpeelliseksi

Koetaan liian työlääksi

Kirkon päätöksenteon hitaus ja jäykkyys

Palveluntarjoaja (asiakas) vai yhteisö (jäsen)

Maahanmuuttajia ei osata nähdä voimavaroina

Dialogisuuden puute

Välinpitämättömyys suhteessa toiminta-ympäristön muutokseen ja todellisuuteen
Kirkon yhtenäiskulttuuri on murtumassa

Kirkko voi löytää historiastaan yhteisölliset juurensa
Suomessa muiden kulttuurien vaikutuksesta

Maahanmuuttajien kohtaaminen herättää uteliaisuutta

Selkokielisyys tavaksi
Polarisaatio ja äärikansallisuus vahvistuvat

Koheesion puute

Yhteisöjen repeäminen

Kärsivällisyys ei riitä(vie aikaa)

Dynaamisuuden puute

EI haluta sitouta solidaarisuuteen

Helsingin seurakunnat valitsevat sisäänpäin kääntymisen
Muu Uusia innovaatioita

Covid-19 on laittanut ihmisiä miettimään arvojaan ja hengellisyyttä