13.07. Grattis: Joel | Respons
Hela Helsingfors

Kungörelse som gäller Östersundom begravningsplats och specifikt de gravar vars gravrättstid löpt ut

Östersundom begravningsplats

28.06.2024, 10:00

För vissa gravar i kvarter 1–3 på Östersundom begravningsplats gamla del löpte gravrättstiden ut redan innan Helsingfors kyrkliga samfällighet övertog begravningsplatsen den 1.9.2009. På de berörda gravarna har ett meddelande med närmare information om hur man kan förlänga gravrätten fästs. Kungörelseprocessen upprepas årligen och syftet är att informera anhöriga som har en grav vars gravrättstid upphört och få dem att uppdatera gravarnas klientuppgifter. Kungörelserna gagnar den allmänna ordningen så att begravningsplatsen också i framtiden kan användas för nya gravsättningar.

Tyvärr kan vi inte skicka ett personligt brev till de gravrättsinnehavare/anhöriga som inte uppdaterat sina kontaktuppgifter. Därför har vi fäst följande kungörelse på alla de gravar vars gravrättstid löpt ut:

KUNGÖRELSE

Gravrätten för denna grav löpte ut redan innan begravningsplatsen den 1.1.2009 övertogs av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Om den nuvarande innehavaren vill förlänga gravrätten ska hen före 31.12.2025 ingå ett nytt avtal med Helsingfors ev-luth församlingars gravtjänst,

adress: Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors, tfn. (09) 2340 6001, e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi. Om avtalet inte förnyas, återgår graven och minnesvården i Helsingfors kyrkliga samfällighets ägo. Om ni vill, kan ni i så fall avlägsna gravvården före den 30.6.2026.

Kungörelsetiden har förlängts till 1,5 år. Vi hoppas att så många anhöriga som möjligt noterar informationen. Då tiden för kungörelseprocessen och avlägsnandet av gravstenar löpt ut kartlägger samfälligheten för vilka gravar rätten inte förlängts. De övergivna gravarna återgår alltså till samfälligheten. För att värna om det allmänna intrycket av begravningsplatsen och gravkvarteren kan man föreslå att kulturhistoriskt värdefulla gravar bibehålls eller att gamla släktgravar omvandlas till små minneslundar där den gamla gravstenen bevaras som gemensamt minnesmärke.

kuva hautausmaan vanhasta osasta
Foto från Östersundom begravningsplatsen