18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Tillgänglighetsutlåtande

24.09.2020, 09:53

Gällande webbplatsen helsinginseurakunnat.fi och dess systersidor, helsingintuomiokirkko.fi, kampinkappeli.fi, mustasaarentoimintakeskus.fi, johanneksenkirkko.fi, honkanummenhautausmaa.fi, metrollamusiikkiin.fi och temppeliaukionkirkko.fi

Helsingfors kyrkliga samfällighet åtar sig att göra sina webbplatser tillgängliga, enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen helsinginseurakunnat.fi och dess sidor, samt systersidorna helsingintuomiokirkko.fi, kampinkappeli.fi, mustasaarentoimintakeskus.fi, johanneksenkirkko.fi, honkanummenhautausmaa.fi, metrollamusiikkiin.fi och temppeliaukionkirkko.fi

Fullgörandestatus

Dessa webbplatser är till största del förenliga med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102, bristande förenlighet och undantag listas nedan. Sidorna är publicerade den 13.2.2018.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som listas nedan är inte tillgängligt på grund av

a) bristande förenlighet med Lag om tillhandahållande av digitala tjänster:

En del av webbplatsens bilder saknar alt-texter.

Webbsidan innehåller rubriker som inte är markerade enligt rätt rubriknivå.

b) oproportionell börda

En del föredragningslistor och protokoll som har publicerats fr o m 23.9.2018 finns endast i pdf-format som inte ännu är tillgängliga.

Webbplatsernas närmare 4000 pdf- och Word-dokument följer inte tillgänglighetskraven och undantaget om oproportionell börda åberopas tillfälligt. Utbildning till personalen ordnas och nya arbetsprocesser arbetas fram under år 2020.

Alla videon är inte textade.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 21.9.2020.

Beredningen av detta utlåtande har gjorts baserat på intern granskning. Verktyget Siteimprove användes för att analysera sidans tekniska uppbyggnad. Externa specialister har anlitats i arbetet.

Utlåtandet ska ses över senast den 21.3.2021.

Respons och uppföljningsförfarande

Frågor, brister och utvecklingsförslag gällande tillgängligheten kan skickas till: palaute.helsinki@evl.fi

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonnummer växeln 0295 016 000