28.09. Grattis: Leonard, Lennart | Respons
Hela Helsingfors

Kungörelse om kandidatnominering och röstlängden

09.08.2022, 11:13 /  uppdaterad 09.08.2022, 11:16
Annons

KUNGÖRELSE OM KANDIDATNOMINERING

Den 20.11.2022 förrättas församlingsval i de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors.

Vid valet väljs förtroendevalda för en fyraårig mandatperiod som börjar år 2023.

De svenska församlingarna i Helsingfors väljer medlemmar till ifrågavarande församlings församlingsråd och till Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige enligt följande:


Församling Till församlingsrådet Till kyrkofullmäktige Telefonnummer Pastorkansliets adress
Johannes 14 4 09 2340 7700 Högbergsgatan 10, 00120
Matteus 12 3 09 2340 7300 Åbohusvägen 3, 00900
Petrus 12 3 09 2340 7100 Skogsbäcksvägen 15, 00630

Valbar till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige är en person som:

  • senast den 15.9.2022 antecknats som närvarande medlem av församlingen
  • konfirmerats senast den 15.9.2022 och som fyllt 18 år senast den 20.11.2022
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen
  • inte är omyndig
  • inte innehar en tjänst eller är anställd av i Helsingfors kyrkliga samfällighet eller någon församling som hör till samfälligheten.

Valmansföreningarnas stiftelseurkunder skall, skilt för valet av medlemmar till församlingsrådet och för valet av gemensamma kyrkofullmäktige, senast den 15.9.2022 före kl. 16 tillställas ifrågavarande församlings pastorskansli på ovan nämnda adress. Stiftelseurkunderna riktas till församlingens valnämnd.

Blanketter för valmansföreningarnas stiftelseurkunder jämte bilagor finns på samtliga ev.luth. församlingars pastorskanslier och på webben: forsamlingsvalet.fi.

Helsingfors den 12 maj 2022

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS CENTRALVALNÄMND

Vice ordförande Riikka Reina

Sekreterare Henna Saarinen


Församlingsvalet 2022

KUNGÖRELSE OM RÖSTLÄNGDEN

De evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors förrättar församlingsval den 20.11.2022.

Vid valet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Röstberättigad vid församlingsvalen är varje församlingsmedlem som senast den 15.8.2022 upptagits som närvarande medlem i församlingens böcker och som senast den 20.11.2022 fyller 16 år.

Röstlängden för de enskilda församlingarna är under övervakning framlagda för granskning i respektive församlings pastorskansli fredagen den 2 september kl 10–14 och måndagen den 5 september kl 15–19.

Församling Telefonnummer Pastorkansliets adress
Johannes 09 2340 7700 Högbergsgatan 10, 00120
Matteus 09 2340 7300 Åbohusvägen 3, 00900
Petrus 09 2340 7100 Skogsbäcksvägen 15, 00630

Rättelseyrkande gällande röstlängden kan göras av den som anser att han / hon orättmätigt utelämnats ur röstlängden eller att anteckningen om honom / henne i röstlängden inte är korrekt.

Rättelseyrkande skall göras skriftligt och inlämnas till ifrågavarande pastorsexpedition senast kl 16.00, onsdagen den 7 september 2022. Församlingens valnämnd sammanträder måndagen den 3 oktober 2022 för att behandla eventuella yrkanden på rättelse av röstlängden.

Helsingfors den 12 maj 2022

HELSINGFORS KYRKLIGA

SAMFÄLLIGHETS CENTRALVALNÄMND

Vice ordförande Riikka Reina

Sekreterare Henna Saarinen