04.03. Grattis: Adrian, Atle | Respons
Hela Helsingfors

26-åringar utgör den största åldersgruppen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Helsingfors

Församlingar

30.01.2024, 09:00 /  uppdaterad 29.01.2024, 16:25
År 2023 sjönk medlemsantalet i långsammare takt jämfört med tidigare år. Vid utgången av år 2023 hade Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar cirka 310 000 medlemmar. Medlemsantalet minskade med knappa 5000 personer sedan ifjol. Nu är 46,0 procent av stadsborna medlemmar i kyrkan.
Kuvassa Helsingin tuomiokirkko ja sen edessä iloinen tyttö kädet ylhäällä

Vid slutet av år 2023 hade Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar 310 515 medlemmar. Nu är 46,0 procent av stadsborna medlemmar i kyrkan.

Under år 2023 minskade medlemsantalet i Helsingfors församlingar med 4 931 personer, det vill säga 1,6 procent. Föregående år var minskningen 2,1 procent vilket utgör 2 000 personer fler än år 2023. Medlemsantalet påverkas av dop, dödsfall (3 971), inträden i kyrkan (1 856 personer som är ett år fyllda) och utträden ur kyrkan (6 828), samt flyttrörelser.

I Helsingfors döptes under fjolåret totalt 2 339 barn som inte ännu fyllt ett år, vilket är 124 barn färre än året innan. Ungefär 75 procent av barnen vars föräldrar är medlemmar bosatta i Helsingfors, döps som spädbarn.

Konfirmationen förenar åldersgruppen

Åldersgruppen 20–29 år utgör tydligt den största gruppen medlemmar i Helsingfors (cirka 46 500 personer). Den största åldersklassen är 26-åringar. Näst störst är gruppen 30–39 år. På grund av den s.k. z-generationen och millenniegenerationen skiljer sig åldersfördelningen bland medlemmarna i Helsingfors församlingar avsevärt från statistiken gällande resten av ev.lut. kyrkan i Finland.

Medlemskap i kyrkan är fortfarande dominerande bland över 60-åringarna (medlemsprocent 61), samt tämligen vanligt bland 10–19-åringarna (medlemsprocent 52) i Helsingfors. Mest sällsynt är medlemskapet bland 30–39-åringarna: cirka 33 procent av åldergruppen är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. En förklarande faktor är att andelen personer som har annat modersmål än finska eller svenska, är högst i denna åldersgrupp.

– Det är också värt att notera att cirka 39 procent av den allra yngsta åldersgruppen, dvs. de barn som är under tio år gamla, tillhör kyrkan. Bland småbarn och lågstadiebarn i Helsingfors har ungefär en fjärdedel något annat hemspråk än finska eller svenska, säger Aki Niemi sakkunnig inom statistik på den kyrkliga samfälligheten.

– Över 3 200 unga Helsingforsbor födda 2008 deltog i konfirmationsundervisningen och blev konfirmerade förra året. Det motsvarar 91 procent av de 15-åriga Helsingforsbor som är medlemmar i kyrkan, och 52 procent av hela åldersgruppen helsingforsare.

Tillväxt i toppklass

Det absoluta medlemsantalet för enskilda församlingar påverkas också av flyttrörelser såväl inom landet som inom staden. Förra året märktes nybyggnadseffekten särskilt i den finska församlingen Oulunkylän seurakunta. Där ökade medlemsantalet med över 600 medlemmar under året, och den procentuella tillväxten låg i toppklass nationellt sett.

Under översynsperioden fanns det sexton finskspråkiga församlingar i Helsingfors: deras medlemsantal var sammanlagt 288 562 vid utgången av 2023. Andelen av invånarna som är medlemmar i kyrkan är högst i den finskspråkiga församlingen Pakilan seurakunta (64,0%). Befolkningen som bor inom det finskspråkiga församlingarnas område inkluderar personer vars modersmål är finska, samiska eller något icke-nordiskt språk.

Vid slutet av 2023 hade de tre svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors 21 953 medlemmar. Den högsta andelen medlemmar i kyrkan (63,6%) bland dessa församlingar finns i Matteus församling i östra Helsingfors. Invånarna inom de svenskspråkiga församlingarnas område inkluderar de Helsingforsbor som talar svenska, norska, danska eller isländska som modersmål.

Ny strategi beaktar mångspråkighet

56 procent av de finskspråkiga och 60 procent av de svenskspråkiga Helsingforsborna är medlemmar i Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar. Bland kvinnorna vars modersmål är finska, svenska eller samiska är 60 procent medlemmar i kyrkan, medan motsvarande siffra för män är 52 procent.

Endast 2,6 procent av de Helsingforsbor som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Det bor lite över 130 000 personer med så att säga främmande modersmål i Helsingfors, cirka 3 400 av dem är medlemmar i kyrkan. Naturligtvis tillhör en mycket större grupp ändå andra kristna kyrkor och samfund. Inom Helsingfors församlingar bedrivs arbete också på engelska, estniska, ryska, kinesiska och arabiska.

Den pinfärska strategin för Helsingfors församlingar samt de gemensamma tjänsterna fäster särskild uppmärksamhet vid unga vuxna samt vid helsingforsare som har ett annat modersmål än de inhemska språken.