18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Personregister

30.05.2023, 08:21

Kundregistret

Allmänt kundregister, innehåller kunduppgifter för församlingsverksamhet och begravningstjänster. Uppgifterna lämnas ut för fakturering till Kyrkans servicecentral på basis av serviceavtalet.

Ärendehanteringsregistret

God informationshantering och ordnande av ärendehanteringen är en lagstadgad skyldighet för en myndighet. Registret innehåller personuppgifter som ingår i beslut, avtal och andra handlingar som behandlas i ärendehanteringen, uppgifter om förtroendevalda och förtroendevaldas bindningar.

Kundregistret för diakonin

Registret förs för att tillhandahålla diakonitjänster. Kundregistret för diakonin innehåller kunduppgifter inom diakonin.

Kundregistret för familjerådgivning

Registret förs för att tillhandahålla familjerådgivningstjänster. Kundregistret för familjerådgivning innehåller kunduppgifter inom familjerådgivning.

Personalregistret

Personalregistret förs för att sköta anställningsärenden och Helsingfors kyrkliga samfällighets arbetsgivarskyldigheter, såsom löneutbetalningen. Med stöd av serviceavtalet behandlar Kyrkans servicecentral personuppgifter.

Medlemsregistret

Medlemsregistret är ett lagstadgat register. Personuppgifter används i församlingarnas och den kyrkliga samfällighetens egen verksamhet och förvaltning samt för att tillgodose kyrkomedlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Kundregistret för fastighetsväsendet

Registret förs för att hyra ut bostäder och andra lokaler. Registret innehåller hyresgästens identifikations- och kontaktuppgifter.

Rekryteringsregistret

Registret förs för rekryteringen. De registrerade har lämnat in en arbetsansökan till Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Leverantörsregistret

Registret förs för konkurrensutsättning av upphandlingar, uppföljning av upphandlingskontrakt samt betalning och uppföljning av inköpsfakturor. De registrerade är leverantörer av varor och tjänster.

Registret över frivilliga arbetare

Registret förs för att ordna frivilligverksamhet. En betydande del av behandlingen av frivilligas personuppgifter sker på webbplatsen vapaaehtoistyo.fi som administreras av Kirkkopalvelut ry. Uppgifterna lämnas ut till Kyrkans servicecentral för fakturering.

Registret över webbenkäter

Registret förs för att ordna enkäter. De registrerade har svarat på enkäter. Registret innehåller identifieringsuppgifter om den registrerade samt de uppgifter som han eller hon har angett i sina frågor.

Registret för videoövervakning

Videoövervakning utförs för att säkerställa upprätthållandet av ordning och säkerhet samt för att reda ut brott, skador eller olyckssituationer. Uppgifterna lämnas ut till polisen om ett brott har begåtts eller misstänks ha begåtts.