24.01. Grattis: Jarl | Respons
Hela Helsingfors

Gravrättstid

11.11.2019, 14:41
Nya gravplatser beviljas för 25 år. Om gravsättningen sker i en gammal grav måste gravrätten förlängas så att den uppgår till 25 år.

Gravrätten uppgår till 25 år. Gravrättsinnehavaren äger inte graven, utan det är fråga om ett slags arrendeavtal. De anhöriga har rätt att förlänga gravrättstiden då den löpt ut. Askan i urnorna som förvaras i kolumbariet i Berghälls kyrka sparas i 25 år varefter askan begravs i klippgraven under kyrkan.

Det finns strikta regler för vem som får gravsättas i en grav. Tumregeln är att rätten endast gäller familjemedlemmar och medlemmar av samma släkt. Reglerna är strikta förr att undvika besvärliga och uppslitande gravrättstvister.

Nya gravar beviljas för 25 år. Gravrätten förlängs automatiskt till 25 år då en ny person gravsätts i graven. Gravrätten kan också förlängas med 1-25 år utan att någon ny person gravsätts.

Vi uppbär en obligatorisk grundskötselavgift för gravar som finns på vissa områden. Avgiften täcker kostnaderna för skötsel av gräset eller perennerna. I grundskötselavgiften ingår inte sommarblommor eller skötsel av blommor som de anhöriga planterat. Grundskötselavtalet ska vara i kraft lika länge som gravrätten.

Förlängning av gravrätten


Ungefär ett år innan gravrätten löper ut publicerar vi en kungörelse i de största nationella dagstidningarna samt i Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki. Vi fäster också ett meddelande vid de berörda gravarna och sänder ett meddelande per post till den kontaktperson som finns i vårt register. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din adress ändras.

Du kan beställa en förlängning av gravrätten hos samfällighetens gravtjänst, i kontoret på begravningsplatsen eller med den elektroniska blanketten. Om du beställer förlängningen elektroniskt sänder vi dig en anbudsfaktura inom ca en månad. För den tid gravrätten förlängs uppbärs en engångsavgift. Förlängningen träder i kraft då betalningen registrerats hos oss.

Prisen fastställs på basis av gällande taxa.