13.07. Onneksi olkoon: Joel, Ilari, Lari | Palaute
Malmin seurakunta

Kansainvälinen työ Malmin seurakunnassa

Malmin seurakunta

10.12.2019, 10:28
Kuva monikulttuuriselta retkeltä Mustasaaresta, jossa lapsia  ja aikuisia leikkimässä varjon alla.

Malmin seurakunnan kansainvälinen toiminta tarkoittaa kaikkea sitä kansainvälistä työtä, jota seurakunta tekee sekä kotimaassa että ulkomailla. Siihen kuuluu lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakuntatyö, monikulttuurisuus, uskontodialogi ja ekumenia.

Lähetystyö

on kristillisen sanoman eteenpäin viemistä sanoin ja teoin. Se on evankeliumin julistamista, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamista sekä käytännön palvelutyötä kaikkialla maailmassa.

Malmin seurakunta tukee pitkäjänteisesti kirkkojen työtä Senegalissa, Tansaniassa, Mongoliassa ja Taiwanilla. Keräämme varoja työn tukemiseksi ja rukoilemme lähetystyön puolesta.

Jeesus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Kaste- ja lähetyskäsky Raamatussa, Matteus 28:18–20)

Kansainvälinen diakonia

on maailman köyhimpien, usein oikeudettomina ja syrjäytettyinä elävien ihmisten henkistä ja aineellista auttamista uskonnosta, rodusta ja kansallisuudesta riippumatta. Se on vaikuttamistyötä ihmisten paremman tulevaisuuden puolesta.

Malmilla toteutamme kansainvälistä diakoniaa ja kehitysyhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Osallistumme Kirkon Ulkomaanavun kampanjoihin sekä vuosittaiseen Yhteisvastuukeräykseen. Muistamme kriisien keskellä eläviä esirukouksissa ja puhumme heidän puolestaan. Pidämme kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä esillä myös kasvatustyössä ja rippikouluissa.

Ystävyysseurakuntatyö

on kahden seurakunnan vastavuoroista toimintaa, joka rikastuttaa molempia osapuolia. Se on yhteisen uskon jakamista, retkiä ja vierailuja. Malmin seurakunnan ystävyysseurakunta on Tyrön ev.lut. seurakunta Venäjän Inkerinmaalla.

Monikulttuurinen työ

on muualta tulleiden ja suomalaisten molemminpuolista sopeutumista. Tuemme maahanmuuttajia heidän elämänsä eri kysymyksissä uskonnollisesta taustasta riippumatta. Vahvistamme yhteyttä eri maista tulleisiin kristittyihin. Haluamme lisätä kansainvälisyyden ja vieraanvaraisuuden henkeä seurakunnassa.

Kutsumme eri kulttuureista ja kieliryhmistä tulevia seurakunnan yhteyteen ja edistämme maahanmuuttajien kotoutumista esimerkiksi järjestämällä tilanteita, joissa suomalaiset ja muualta tulleet voivat tutustua. Vastustamme rasismia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

”Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne.” (3.Moos. 19:33–34)

Turvapaikanhakijat

Tuemme turvapaikanhakijoita heidän prosessinsa eri vaiheissa ja kotoutumisessa. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja osallistumme ajankohtaiseen keskusteluun haavoittuvassa asemassa olevien puolustamiseksi.

Kutsumme turvapaikanhakijoita seurakunnan yhteyteen vapaaehtoistehtäviin ja tapahtumiin. Luomme mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin. Järjestämme halukkaille kristinuskon opetusta. Kuuntelemme, ohjaamme eteenpäin ja rukoilemme heidän puolestaan.

Uskontodialogi

tarkoittaa eri uskontoja ja katsomuksia tunnustavien ihmisten kunnioittavaa kohtaamista ja vuoropuhelua. Malmin seurakunnassa haluamme tukea sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa erilaisista uskonnoista ja katsomuksista voidaan luontevasti ja avoimesti keskustella.

Rakennamme ruohonjuuritason yhteyksiä alueemme eri uskonnollisiin yhteisöihin. Järjestämme eritaustaisille ihmisille yhteisiä arjen kohtaamisia esimerkiksi monikulttuurisilla leireillä ja retkillä.

Kristittyjen yhteys ja ekumenia

Kirkon perusolemus on maailmanlaajuinen; se ei rajoitu kansallisuuksiin eikä kirkkokuntiin. Rakennamme yhteyksiä ruohonjuuritasolla eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välille.

Malmin seurakunta osallistuu Helsingin ekumeenisen toimikunnan työhön ja on mukana järjestämässä kirkkojen välisiä yhteisiä tapahtumia. Rakennamme myös yhteyttä alueellamme ja kirkkomme tiloissa kokoontuviin etnisiin kristillisiin yhteisöihin.

Kansainvälistyvässä Helsingissä tarvitsemme toisiamme rakentamaan yhteyttä ja rauhaa.

Minna-Sisko Mäkinen
Kansainvälisen työn sihteeri