20.05. Congratulations: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila | Feedback
Whole Helsinki

Kysymyksiä ja vastauksia - frågor och svar - вопросы и ответы на них

29.04.2022, 10:40 /  päivitetty 29.04.2022, 11:21

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Helsingin seurakunnilla on venäjänkielistä työtä? Mihin sillä pyritään?

 • Helsingin seurakunnissa pyritään palvelemaan seurakuntalaisia riippumatta siitä mikä heidän äidinkielensä on. Siksi meillä on englanninkielistä, vironkielistä, kiinankielistä, arabiankielistä työtä, sekä venäjänkielistä. Nämä edustavat niitä isoimpia kieliryhmiä kaupungissamme.
  Työn tavoitteena on järjestää hengellistä toimintaa venäjän kielellä ja tarjota venäjää puhuville väylä tutustua luterilaiseen seurakuntaelämään.

Ketkä ovat venäjänkielisen työn toimintaan osallistuvat? Ovatko he kaikki kotoisin Venäjältä?

 • Venäjänkieliseen toimintaan osallistuvat ovat kotoisin monista maista ja kulttuureista. Heidän vahvin käyttökielensä on venäjä.

Kuuluvatko kaikki osallistujat kirkkoon? Entä venäjänkieliseen seurakuntaan?

 • Moni osallistujista ei kuulu kirkkoon, eikä heillä ole ennen toimintaan osallistumista vahvoja hengellisiä juuria. Halukkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua rippikouluun venäjän kielellä ja liittyä kirkkoon. Venäjänkielisessä työssä kastetut ja konfirmoidut uudet jäsenet tulevat suomenkielisten paikallisseurakuntien jäseniksi asuinpaikkansa mukaan.

Millä tavoin venäjänkielinen seurakuntatyö on sidoksissa Venäjän ortodoksiseen kirkkoon? Entä Inkerin kirkkoon?

 • Venäjänkielisellä seurakuntatyöllä ei ole yhteyksiä Venäjän ortodoksikirkkoon. Kuitenkin moni osallistuja on Venäjällä asuessaan saanut kasteen Venäjän ortodoksikirkossa. Useat luterilaistaustaiset osallistujat ovat olleet Inkerin kirkon jäseniä.

Miten venäjänkielisessä seurakuntayhteisössä on koettu Ukrainassa käytävä sota?

 • Venäjää puhuvien seurakuntalaisten taustat ovat monenkirjavia. Huoli, ahdistus ja suru ovat monelle yhteisiä. Venäjänkielinen seurakuntatyö pyrkii toiminnassaan tukemaan niitä ihmisiä, joiden sukulaiset ja ystävät asuvat nyt Ukrainassa, sekä pakolaisia, jotka etsivät turvaa Suomesta.

Tuomitsetteko Venäjän hyökkäyksen?

 • Venäjänkielinen seurakuntatyö kuuluu Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymään, joka on yhteisönä ottanut kantaa Venäjän hyökkäykseen. Venäjänkielisen työn työntekijät liittyvät sekä Helsingin seurakuntayhtymän että kirkon piispojen paastonajan kannanottoon. Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen ja rukoilemme yhdessä koko kirkon kanssa rauhan puolesta. Piispojen paastonajan kannanotto.

Osallistutteko ukrainalaisten auttamiseen? Miten?

 • Tarjoamme henkistä ja hengellistä tukea kaikille tarvitseville, jotka kääntyvät meidän puoleemme. Kutsumme toimintaamme erityisesti niitä, jotka tahtovat osallistua hengelliseen toimintaan ja joille venäjän kielen käyttäminen on luontevaa. Järjestimme rauhanrukouksia eri pääkaupunkiseudun kirkoissa ja rukoilemme toiminnoissamme viisautta päättäjille ja rauhaa Ukrainaan sekä koko maailmaan. Kutsumme Ukrainasta vasta tulleita sekä Suomessa jo pidempään asuneita ukrainalaisia yhteisiin iltoihin. Toukokuussa järjestämme leirin Ukrainasta tulleille perheille.

Entä Venäjältä pois lähteneiden venäläisten auttamiseen? Miten?

 • Kaikki toimintamme on auki myös vastikään Venäjältä tulleille. Tarjoamme tarpeen mukaan keskusteluapua ja hengellistä tukea.

Juhlitteko yhteisössä venäläiseen kulttuuriin kuuluvia juhlia, esimerkiksi toukokuista voitonpäivää?

 • Pääkaupunkiseudun venäjänkielinen seurakuntatyö keskittyy pääosin kirkollisten juhlien viettämiseen luterilaisen kirkkovuoden mukaan. Hengellisten juhlien esilläpito vastaa parhaiten työn toimialaa eikä mikään muu taho edistä luterilaisten kirkollisten juhlapyhien viettämistä Suomen venäjänkielisten parissa. Yhteisömme yksittäiset jäsenet saattavat toki juhlia tahoillaan ja tavoillaan eri venäläisiä juhlia. Me yhteisönä keskitymme vain kirkollisiin pyhiin.

Seurakuntayhteisön TZ-kuoron nimessä näkyy pahamaineinen Z-tunnus. Vahinko, sattumaa vai suunniteltua?

 • TZ-kuoron ohjelmisto koostuu hiljaisuuden lauluista, joita osallistujat laulavat monella eri kielellä, venäjän lisäksi myös suomeksi ja englanniksi. Kuoro osallistuu jumalanpalveluksiin ja muihin kirkollisiin tilaisuuksiin, joissa he toimivat esilaulajina. Kuoron nimessä esiintyvät T- ja Z-kirjaimet tulevat kreikankielisistä sanoista theos ja zoe – Jumala ja elämä, jotka heijastavat kuoron maailmankatsomusta. Kuoron nimi ei millään tavoin liity Venäjällä käytettyyn Z-tunnukseen.

Miten suhtaudutte niihin jäseniinne, jotka kannattavat Putinia ja hänen politiikkaansa/toimiaan Ukrainassa?

 • Seurakuntatyössä ei ajeta ketään osallistujaa pois minkään näkemyksen perusteella, ellei hän aktiivisesti edistä vihamielisyyttä ja väkivallan käyttöä. Kirkon työntekijöinä tehtävämme on edistää kaikin tavoin kristillistä sanomaa rauhasta ja armosta sekä seistä heikompien puolella. Tähän pyrimme kaikessa järjestämässämme toiminnassa.

Frågor och svar

Vem deltar i det ryskspårkiga arbetet? Är alla från Ryssland?

 • De som deltar i det ryskspråkiga arbetet kommer från många olika länder och kulturer. Deras starkaste användarspårk är ryska

Hör alla som deltar till kyrkan? Eller till den ryska församlingen?

 • Många av deltagarna hör inte till kyrkan och de har inte starka andliga rötter från förr. För dem som så ösnkar erbjuds möjlighet att delta i konfirmandundervisning på ryska för att den vägen kunna ansluta sig till kyrkan De nya medlemmar som döpts och konfirmerats inom ramen för det ryskspråkiga arbetet blir medlemmar i en finsk församling på basen av sin boningsort.

På vilket sätt är det ryskspråkiga arbetet kopplat till den ryska ortodoxa kyrkan? Och hur är det med den Ingermanländska kyrkan?

 • Det ryskspråkiga församlingsarbetet har ingenting att göra med den ryska ortodoxa kyrkan. Men många som deltar har blivit döpta i den ryska ortodoxa kyrkan. Många med luthersk bakgrund har varit medlemmar i den Ingermanländska kyrkan.

Hur har man inom det ryskspråkiga församlingsarbetet upplevt kriget som förs i Ukraina?

 • Bakgrunden bland de församlingsmedlemmar som talar ryska är mångfacetterad. Oro, ångest och sorg är gemensamt för många. Det ryskspråkiga arbetet strävar efter att i sin verksamhet stöda de mänskor vars släktingar och vänner nu bor i Ukraina, samt de flyktingar som söker trygghet i Finland.

Fördömer ni Ryssland anfall?

 • Det ryskspråkiga församlingsarbetet för till Helsingfors ev- luth. kyrkliga samfällighet, som gemensamt har tagit ställning till Rysslands anfall. De som arbetar inom det ryskspråkiga arbetet ansluter sig till såväl Helsingfors kyrkliga samfällighets ställningstagande, som biskoparnas ställningstagande i fastetid. Vi fördömer Rysslands anfall och ber tillsammans med hela kyrkan för fred. Biskoparnas ställnignstagande i fastetid (på finska).

Deltar ni i hjälpverksamehten för ukrainare? Hur?

 • Vi erbjuder andligt och medmänskligt stöd åt alla som vänder sig till oss och som behöver det. Vi inbjuder särskilt dem som vill delta i andlig verksamhet och för vilka det är naturligt att använda ryska. Vi arrangerar fredsandakter i olika kyrkor i huvudstadsregionen och ber om vishet för ledarna och fred i Ukraina och hela världen. Vi inbjuder dem som nbyss anlänt från Ukraina och ukrainare som redan länge har bott i Finland, till gemensamma samlingar. I maj arrangerar vi ett läger för familjer som kommit från Ukraina.

Hur förhåller ni er till att hjälpa dem som lämnat Ryssland? Och hur gör ni det?

 • All vår verksamhet står öppen också för dem som nyligen kommit från Ryssland. Efter behov ordnar vi med samtalshjälp och andligt stöd.

Firar ni som samfund fester som hör till den ryska kulturen, t.ex. segerdagen i maj?

 • Det ryskspråkiga församlingsarbetet i huvudstadsregionen fokuserar primärt på att fira de kyrkliga högtiderna i enlighet med det lutherska kyrkoåret. Att lyfta fram de kyrkliga högtiderna svarar bäst mot våra strävanden och det är ingen annan som befrämjar firarndet av dem bland Finlands ryskspråkiga befolkning. Enskilda medlemmar i vår gemenskap har naturligtvis full rätt att opå olika sätt delta i ryska festligheter, men som samfund koncentrerar vi oss på kyrkliga helger.

I församlingens TZ kör sticker den negativt färgade Z-symbolen ut. Är det ett misstag, ett sammanträffande eller något som är planerat?

 • Till TZ-körens program hör stillhetens sånger som deltagarna sjunger på många olika språk, förutom på ryska också på finska och engelska. Kören upptärder vid tudstjäsnter och i olika kyrkliga sammankomster, där medlemmarna fungerar som försångare. T och Z bokstäverna i körens namn kommer från de greksiska orden theos och zoe – Gud och Liv. Det här reflekterar körens världssyn. Körens namn har absolut ingenting att göra med den Z-symbol som nu kommit till användning i Ryssland.

Hur förhåller ni er till dem av era medlemmar som stöder Putin och hans politik gällande Ukraina?

 • Vi kör iknte bort någon från församlingens verksamhet på basen av åsikter Som kyrkans anställda är vårt uppdrag att på alla sätt befrämja det kristna budskapet om fred och nåd och att ställa oss på den svagastes. Det här är vår strävan i all vår verksamhet.

Вопросы и ответы на них

Почему лютеранские приходы Хельсинки организуют русскоязычную работу? В чем цель этой работы?

 • Приходы Хельсинки стремятся служить всем прихожанам вне зависимости от их родного языка. Поэтому объединение приходов организует служения на английском, эстонском, китайском, арабском и на русском языке. Это самые крупные языковые группы в нашем городе.
  Цель этого служения организовать духовную деятельность на русском языке и предоставить русскоговорящим возможность познакомиться с лютеранской приходской жизнью.

Кто принимает участие в деятельности русскоязычного служения? Они все родом из России?

 • На мероприятия русскоязычного служения приходят люди из разных стран и культур. Их объединяет желание общаться на русском языке.

Все ли участники члены церкви? Они члены русскоязычного прихода?

 • Многие из участников не являются членами лютеранской церкви. Также у многих нет изначально духовных корней. Всем желающим предоставляется возможность пройти конфирмационное обучение на русском языке и стать членом церкви. В русскоязычном служении крещеные и конфирмированые новые члены церкви становятся членами финско-язычных поместных приходов.

Какое отношение русскоязычное служение имеет к русской православной церкви? А к церкви Ингрии?

 • Русскоязычное служение не имеет отношения к русской православной церкви. Многие из участников, живя в России, были крещены в русской православной церкви. Многие участники с лютеранским корнями были или являются членами церкви Ингрии.

Как в русскоязычной общине относятся к военному кризису в Украине?

 • Участники русскоязычного служения находятся в разных ситуациях по отношению к кризису. Заботу, боль и тревогу о происходящем разделяют многие. В русскоязычном служении мы стремимся поддерживать тех, чьи родные и близкие живут сейчас в Украине, а также беженцев, которые прибывают в столичный регион.

Осуждаете ли вы вторжение России в Украину?

 • Русскоязычное служение организует Объединение лютеранских приходов Хельсинки. Объединение приходов выразило свою позицию по отношению нападения России, также сделали и епископы финской лютеранской церкви. Сотрудники Русскоязычного служения также присоединяются к позиции, выраженной Объединением приходов Хельсинки, а также к позиции епископов Церкви, которая была выражена их обращении к началу Великого поста. Мы осуждаем нападение России и молимся вместе со всей церковью за установление мира.
  Обращение епископов на финском языке по ссылке.
  Также на русском языке.

Оказываете ли вы помощь украинским беженцам? Каким образом?

 • Мы предоставляем духовную и душевную поддержку всем, кто обращается к нам. Мы приглашаем на наши мероприятия всех, кто особенно нуждается в духовной поддержке и кому комфортно общаться на русском языке. Мы организовали несколько многоязычных молитвенных вечеров за мир в Украине в разных церквях столичного региона. Мы продолжаем молиться за мир и просить мудрости всем, кто обладает властью и принимает решения, от которых зависит жизнь других людей. Мы приглашаем людей, приехавших из Украины, а также украинцев, которые уже живут в Финляндии на украинские вечера. В мае будет проходить лагерь для семей из Украины.

Какую помощь вы оказываете людям, которые были вынуждены уехать из России в связи с этим кризисом?

 • Все наши мероприятия открыты также и для тех, кто только что приехал из России. Мы предоставляем духовную и душевную поддержку всем нуждающимся по мере поступления.

Празднуете ли вы в общине русские праздники, например, майский день победы?

 • Русскоязычное служение сосредоточено прежде всего на празднование церковных праздников согласно лютеранскому церковному календарю. Празднование именно духовных праздников больше соответствует задачам нашего служения, тем более, что никто другой не продвигает празднование лютеранских духовных праздников среди Русскоговорящих в Финляндии. Возможно, те кто участвуют в нашем служении самостоятельно и отмечают другие праздники, включая и русские. Служение сосредоточено только на праздновании церковных праздников.

В названии хора общины, хора TZ, есть буква Z. Это опечатка, случайность или утверждение?

 • Репертуар хора TZ состоит из гимнов монастыря Taizé. Участники поют эти гимны на разных языках, не только на русском, но еще и на финском и на английском. Хор принимает участие в разных богослужениях и церковных мероприятиях. Буквы Т и Z в названии хора происходят от греческих слов Теос и Зое, и обозначают слова Бог и жизнь отражая мировоззрение хора и его участников. Название хора никаким образом не связанно с использованием буквы Z в контексте войны.

Как вы относитесь к тем членам, которые поддерживают Путина и его политику/действия в Украине?

 • В нашей приходской работе мы не исключаем никого на основании его взглядов, если он не занимается активной пропагандой вражды и насилия. Нашей задачей, как церковных работников, является продвижение разными способами Благой вести о мире и милости, а также призыва быть на стороне беззащитных. К этому мы стремимся во всех организуемых нами служениях.