10.04. Onneksi olkoon: Tero | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Yhteistyöhankkeita ulkopuolisella rahoituksella

13.11.2019, 09:37
Helsingin seurakuntayhtymässä toteutetaan useita hankkeita yhdessä kirkon ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hankkeet liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseen, työ- ja toimintakyvyn lisäämiseen, nuorten ympäristökasvatukseen ja kiinteistöjen energiankulutukseen. Ne saavat rahoitusta eri organisaatioista, kuten ELY-keskukselta ja Euroopan unionilta.

Työhyvinvointihankkeet:

Yhteisen seurakuntatyön työntekijöille tukea muutokseen

Yhteisessä seurakuntatyössä on 1.3.2019 startannut reilun vuoden mittainen Työsuojelurahaston tukema hanke "Muutoksen tuki".

Hankkeessa kehitetään työyhteisön dialogista työ- ja toimintakulttuuria, parannetaan työhyvinvointia ja edistetään yhteistoiminnallista oppimista. Hankkeen myötä työntekijät ja johtajat rakentavat itselleen ja työtiimeilleen ammatillisen toimintatilan, joka lujittaa ammatillista itsekunnioitusta, antaa etenemisnäkyä tulevaisuuden työhön ja vahvistaa työyhteisöä toimintaympäristön muuttumisesta johtuvassa toimintakulttuurin muutoksessa.

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää työkulttuurin muutostarinaa, kirkastaa työntekijöiden ammatti-identiteettiä ja selkiyttää uuden toimintakulttuurin edellyttämiä ammattirooleja.

Hanke toteutetaan tiimityöskentelynä, jota ohjaa organisaatiokonsultti, työnohjaaja Minna Lehmusjoki Forum Nexi -yrityksestä.

TSR

EU-rahoitteiset hankkeet:

JANE – jalkautuvan neuvonnan hanke kiinnittää yhteiskuntaan

JANE-hankkeen tavoitteena on edistää demokratiatietoutta, kotiturvallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä tukemalla aktiivista osallisuutta sekä ryhmä- että yksilötasolla. Pyrkimyksenä on luoda yhteistyömalli, jossa kuntatoimijat ja eri järjestöt tuottavat yhdessä monikielistä neuvontaa ja edistävät kohderyhmän aktiivisuutta ja yhdenvertaisuutta kohderyhmän omilla asuinalueilla ja yhteisöissä.

Hankkeen koordinoija on Helsingin kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Monik ry:n, Loisto setlementti ry:n ja Töölön seurakunnan kanssa. Töölön seurakunta toimii tiiviissä yhteistyössä SPR:n Länsi-Helsingin osaston kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä on kolmansista maista Helsinkiin asettautuneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole kiinnittyneet yhteiskuntaan työn, opiskelun tai harrasteiden kautta ja joiden tieto yhteiskunnasta demokraattisena toimintaympäristönä on vähäinen.

Töölön seurakunta on mukana hankkeessa joulukuun 2019 loppuun asti. Seurakunta tukee yhdessä SPR:n Länsi-Helsingin osaston kanssa maahanmuuttajien monikielistä vertaistuki- ja ystävätoimintaa sekä erilaisten ryhmätoimintojen käynnistämistä ja edistämistä Länsi-Helsingin alueella.

Kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, joilla on riski jäädä "kotiensa vangeiksi" kontaktien ja kielitaidon puuttumisen takia, kuten esimerkiksi iäkkäät maahanmuuttajat ja kotona lapsia hoitavat äidit.

Tavoitteena on maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy kehittämällä uudenlaista, kantaväestön ja jo kotoutuneiden maahanmuuttajien yhteistyönä tapahtuvaa vertaistuki- ja ryhmätoimintaa. Vertaistueksi on tarkoitus löytää jo kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä kantaväestöä.

Lisää tietoa Jane- hankkeesta löytyy täältä.

Töölön seurakunnan osuudesta vastaa

Lea Pylkkänen

lea.pylkkanen@evl.fi

09 2340 4744

Kykyportaat parantaa työ- ja toimintakykyä

Euroopan Sosiaalirahasto tukee vuosina 2018-2020 Helsingin seurakuntayhtymän Kykyportaat-hanketta työelämän ulkopuolella olevien tukemiseksi. Kykyportaat – vuorovaikutus työ- ja toimintakyvyn virittäjänä toteuttaa Rakennerahastojen Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta -toimintalinjan tavoitteita.

Hankkeen kautta tarjotaan työkokeilupaikkoja ja henkilökohtaista ohjausta 18–30 -vuotiaille nuorille yhteistyössä Stadin ammattiopiston työpajatoiminnan kanssa. Tämän lisäksi toteutetaan ryhmämuotoista Voimavaravalmennusta Mielenterveyden keskusliiton mallin pohjalta. Tavoitteena on osallistujan työ- ja toimintakyvyn, omien voimavarojen ja itsetunnon kohentuminen, ja sitä kautta pääsy jatkopolulle työhön tai koulutukseen.

Hankkeella lisätään seurakuntien työntekijöiden tietoisuutta ja valmiuksia, sekä hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista työelämän ulkopuolella olevien rinnallakulkijoina. Hankkeen myötä Kirkko Helsingissä on yhä vahvemmin tukemassa ihmisten hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskuntaan.

Lisätietoja:

Hankeasiantuntija Tarja Koivumäki

tarja.koivumaki@evl.fi

09 2340 2527

Hankkeen Facebook-sivu.

Helsinkiläisten kirkkokiinteistöjen energiankulutus kuriin KIINTEÄ-hankkeella

Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Suomen ympäristöopiston koordinoimaan tekoälyhankkeeseen KIINTEÄ, minkä tarkoituksena on selvittää tekoälyn soveltuvuutta kiinteistöjen energian kulutuksen hallitsemiseen.

Hankkeen tarkoitus on tuottaa käytännön esimerkkejä yleishyödyllisten organisaatioiden kiinteistökannan energiatehokkuuden hallintaan. Hanke toimii vuosina 2018-2020 ja sen toteuttajat ovat on Suomen ympäristöopisto Sykli ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä neuroverkkolaskennan muodossa kiinteistöjen lämmitysenergian tarpeen selvittämiseen. Seurakuntakiinteistöjen ohella energiatehokkuutta mitataan vuoden ajan muutamassa koulussa ja liikuntahallissa. Mittaamisen jälkeen tehdään tarkemmat investointi- ja toimenpidesuunnitelmat. Toiveena on, että tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa energiatehokkuussopimuksissa.

Kirkossa on tarkoitus aloittaa laajempi energiatehokkuuden tarkkailu ja tähän kyseinen hanke on hyvä alku.

Myös muilla seurakunnilla on myöhemmin mahdollisuus tulla mukaan konkreettisesti tavoittelemaan energiatehokkuutta.

Rahoitusta saaneen hankkeen varsinaiset kohteet ovat Helsingin seurakuntayhtymän lisäksi Hämeenlinnan, Järvenpään ja Riihimäen kaupungit sekä Tuusulan kunta.

Lisätietoja Helsingin seurakuntayhtymän osuudesta hankkeeseen antaa Elina Hienonen, elina.hienonen@evl.fi

ELY-keskuksen hankkeet:

Nuorten ilmastoristi lisää osallisuutta

Tällä hetkellä on käynnissä Nuorten ilmastoristi -hanke. Siinä pyritään lisäämään nuorten osallisuutta sekä antamaan mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn. Lisäksi nuoret pääsevät vaikuttamaan oman elinpiirin kestävän kehityksen näkökulmiin ja päättäjien mielipiteisiin ympäristöasioissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä ilmastonmuutoksen ja ympäristöahdistukseen liittyvien tunteiden käsittelyn asiantuntijoiden, rippikouluikäisten nuorten ja seurakuntien työntekijöiden kanssa. Toteutustapana ovat asiantuntijoiden ja nuorten tuottamat videot, joita käytetään vaikuttamistyössä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään seurakuntien ympäristökasvatustyössä ja tietoisuuden lisäämisessä.

Hankkeessa on erinomaiset puitteet ympäristökysymysten ja -ahdistuksenkin käsittelyyn nuorten kanssa. Hankkeessa myös luodaan kanava, jonka kautta nuorten ääni saadaan vanhempien päättäjien kuuluville, mikä lisää hankkeen vaikutuspotentiaalia.

Lisää tietoa hankkeesta löydät ELY-keskuksen sivuilta. Ristituuleen-blogista löydät ohjeita videoiden tekemiseen.

Hankkeesta vastaa:

Antti Alanen

antti.alanen@evl.fi

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus