18.04. Onneksi olkoon: Valto, Valdemar | Palaute
Koko Helsinki

Kirkko Helsingissä -strategia I Kyrkan i Helsingfors -strategi

27.10.2022, 13:26
Kirkko Helsingissä on ihmisten, tarpeiden, toiveiden, arkipäivien ja juhlien kirkko. Yhteinen jatkuva strategia määrittelee arvomme, lupauksemme helsinkiläisille sekä kaksi konkreettista tavoitetta.

Kirkko Helsingissä on ihmisten, tarpeiden, toiveiden, arkipäivien ja juhlien kirkko. Yhteinen jatkuva strategia määrittelee arvomme, lupauksemme helsinkiläisille sekä kaksi konkreettista tavoitetta.


Kirkko Helsingissä on ihmisten, tarpeiden, toiveiden, arkipäivien ja juhlien kirkko. Yhteinen jatkuva strategia määrittelee arvomme, lupauksemme helsinkiläisille sekä kaksi konkreettista tavoitetta.


Arvot

Kirkko Helsingissä -strategian arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestävällä ja selkeällä tavalla.

Usko

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan.

Toivo

Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.

Rakkaus

Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

​​​​​​​

Strategian lupaus

Tervetuloa! Avataan yhdessä kirkon ovet olla, tulla ja toimia. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihminen.

Kirkko Helsingissä on kristittyjen yhteisö. Se edistää helsinkiläisten hengellistä elämää ja rakentaa yhdessä merkittäviä ja laadukkaita kohtaamisen ja auttamisen paikkoja. 

Kirkko puolustaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luontoa.


Konkreettiset tavoitteet vuosiksi 2022-2023 

​​​​

Tavoite 1: Kutsuva kontakti, kuunteleva kohtaaminen ja yhteen tuleminen 

Panostetaan helsinkiläisten tavoittamiseen, kutsutaan mukaan toimimaan itselle sopivalla paikalla. Kuullaan ihmisten toiveita ja tarpeita, toteutetaan toimintaa yhdessä. Rakennetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, luodaan tilaa ja paikkoja keskustelulle, varustetaan palvelemaan. 


Tavoite 2: Kirkko Helsingissä kantaa yhteiskunnallista vastuuta antamalla tilansa, verkostonsa, osaamisensa ja resurssinsa hädänalaisten auttamiseen. 

Panostetaan erityisesti koronan jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Mennään sinne, mihin kukaan muu ei mene ja autetaan niitä, joita kukaan muu ei auta.


Värderingar

"Tro, hopp och kärlek" är de värden som ligger som grund för kyrkan i Helsingfors strategi. Dessa begrepp visar vad vi anser vara gott och eftersträvansvärt. Den kristna värdegrunden vilar således på en stabil och tydlig grund.


Kyrkan i Helsingfors är människornas, behovens och förhoppningarnas, liksom vardagens och festen kyrka. Vår gemensamma kontinuerliga strategi definierar våra värderingar, våra löften till helsingforsarna och två konkreta mål.

Tro

Via tron uppstår kontakten till Gud vilket utgör livsgrunden för de kristna och för församlingslivet.

Hopp

Hoppet är Jesu löfte om Guds rättvisa, omsorg och det eviga livet.

Kärlek

Kärleken innebär omsorg om nästan, alltid och överallt.


Ett strategiskt löfte:

Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud.

Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa.

Kyrkan värnar om jämlikhet, jämställhet, rättvisa och naturen.


Den strategiska målen för kyrkan i Helsingfors för perioden 2022–2023:


Mål 1: Inbjudande kontakt, lyssnande möte och att komma tillsammans

Vi satsar på att nå helsingforsarna, bjuda in dem att delta i verksamheten på en plats som passar just dem. Vi lyssnar till mänskornas behov och förverkligar dem tillsammans. Vi samarbetar med andra aktörer, skapar utrymme och plats för diskussioner och rustar oss för att kunna hjälpa.


Mål 2: Kyrkan i Helsingfors bär sitt samhälleliga ansvar genom att ställa lokaler, nätverk, kompetens och resurser till förfogande så att de utsatta ska kunna få hjälp.

Vi satsar särskilt på att återuppbygga postcoronala-samhället. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.