24.08. Grattis: Bertel, Bertil, Berta | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Kyrkan i Helsingfors fick med stadsborna i utvecklingsarbetet

Samfälligheten

24.05.2016, 15:07

Helsingforsförsamlingarnas webbchatt "Kyrkan i stan" bad stadsborna ta ställning till och delta i utvecklandet av församlingarna. Deltagarna fick ta ställning till vad församlingarna ska satsa sina resurser på . De skrev också om hur man kunde underlätta deras vardag och hur församlingen kunde utveckla sin service. Dessa frågor engagerade mer än 1 500 personer. Chatten fungerade både på svenska och finska under perioden 15.4.–2.5.2016. I snitt använde deltagarna 14 minuter på sina inlägg.

Kyrkan i Helsingfors vill bli bättre på att möta mänskorna i deras vardag och vara närvarande vid de stora händelserna i livet. Helsingforsförsamlingarnas verksamhetskultur genomgår en omfattande reform och vi ville också få stadsbornas syn på detta.

Kyrkan i Helsingfors ger mänskorna möjlighet att mötas

Det klara budskapet är att vi nu och i framtiden måste fästa uppmärksamhet vid mötet mellan mänskorna. Det genomgripande temat är andlighet men fortsättningsvis står diakoniarbetet i fokus för verksamheten. Med tanke på deltagandet i församlingsaktiviteterna är det viktigt att vi kan erbjuda mänskorna alternativ som är anpassade till den livssituation de för ögonblicket befinner sig i. Stadsborna anser att frivilligarbetet och koordineringen av detta är en väsentlig del av församlingens verksamhet.

Stadsbornas önskemål beträffande utvecklingen av församlingarnas service överensstämde långtgående med det församlingarna själv kommit fram till. Helsingforsarna betonade ändå mer än församlingarna betydelsen av olika måltids- och musikevenemang.

Då vardagen löper fungerar nätverket och ingen lämnas utanför

Stadsborna kom fram med mer än 1 000 idéer som kunde underlätta vardagen. Allra flest svar kom det beträffande hur familjerna ska få sin vardag att fungera.

Bland svaren ser man ett behov av att mötas och en längtan efter någon som bryr sig om. Familjens och vännernas betydelse är stor samtidigt som mången känner sig väldigt ensam. I dagens stressade liv längtar många efter en hjälpande hand och en motkraft som kan balansera och lugna ner situationen.

"Om jag bara någon gång fick gå och handla själv. Det skulle vara verkligt kiva om också någon annan än barnens mormor ställde upp för oss ensamförsörjare …"

Att tala, lyssna och möta mänskorna hjälper redan en hel del. Vissa önskemål var väldigt konkreta t ex städhjälp och ett extra arbetsrum eller en egen bastutur.

"Jag längtar efter att någon skulle möta mig. Att man skulle fråga mig hur jag mår. Att få göra något tillsammans med andra. Att kyrkans arbetstagare är närvarande i mänskornas vardag. Att de går med oss"

"Arbetsrum. I vår familj längtar vi allra mest efter arbetsrum till rimlig hyra och utanför hemmet. Jag vet inte vad detta har med kyrkan att göra men kanske det har det"

80 % av deltagarna var helsingforsare och 70 % av respondenterna var kvinnor. En klar majoritet, över 90 %, hörde till ev.-luth. kyrkan. Bland deltagarna var alla ålderskategorier representerade, från tonåringar till seniorer.

Denna interaktiva webbchatt var en fortsättning på brainstormingen Önskekyrkan, som förverkligades hösten 2012. De idéer man då fick har påverkat bl a strategin Kyrkan i Helsingfors. Resultatet av denna webbchatt kommer att användas i församlingarnas interna utvecklingsarbete.