19.10. Grattis: Viking | Respons
Hela Helsingfors

Kyrklig vigselpraxis ändrar inte - Pressmeddelande

21.02.2017, 12:35 /  uppdaterad 21.02.2017, 12:36

Kyrklig tidningstjänst publicerade pressmeddelandet nedan om att kyrklig vigselpraxis inte ändrar då äktenskapslagstiftningens ändring träder i kraft i början av mars 2017.

Kyrklig vigselpraxis ändrar inte då äktenskapslagen ändrar

Pressmeddelande. Publicerad: 21.02.2017
Kyrklig tidningstjänst

I början av mars träder den äktenskapslagstiftning i kraft i

Finland som gör det möjligt för par av samma kön att ingå

äktenskap. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har inte

gjort nya beslut om på vilka grunder kyrkan viger till äktenskap.


Det är alltså inte möjligt för par av samma kön att få

kyrklig vigsel då den nya lagen träder ikraft. Däremot kan en

präst eller en annan anställd i kyrkan be med och för dem som

ingått äktenskap vid magistraten. På begäran kan man be för

ett borgerligt äktenskap också i högmässan om det hör till

den lokala traditionen.


Man kan förvänta sig att det finns variationer i

tillvägagångssättet då det gäller deltagande i festen och

bönen beroende på församling och präst. Det är församlingen

som besluter om kyrkorummets användning och uthyrning av

församlingens lokaliteter för feständamål.


I annan församlingsverksamhet jämställs äktenskap som par av

samma kön ingått med andra vigslar som förrättats borgerligt.

Såväl par av samma som olika köns hindersprövning utförs i

församlingarna på samma sätt då nya äktenskapslagen trätt i

kraft.


Olika förväntningar på kyrkan i äktenskapsfrågan

En del präster i evangelisk-lutherska kyrkan har uppgett att

de kommer att viga par av samma kön oberoende av kyrkans

anvisningar. En sådan vigsel är giltig och de som vigs blir

äkta makar. Om det eventuellt blir följder för den präst som

förrättat en vigsel besluter domkapitlet i det stift där

prästen arbetar.


Kyrkans medlemmar, präster och biskopar har olika

uppfattningar om i vilken riktning kyrkan ska gå i

äktenskapsfrågan. En del vill ändra på kyrkans äktenskapssyn,

andra vill att den förblir som den är nu.


Det är ett allmänt antagande att en ändring av kyrkans

äktenskapssyn tar flera år eftersom bara beslutsprocessen i

sig tar tid.


Det är kyrkans högsta beslutsfattande organ, kyrkomötet, som

besluter om ändringar i kyrkans vigselpraxis. Framställningar

till kyrkomötet kan göras av biskopsmötet, kyrkostyrelsen,

stiftsfullmäktige och kyrkomötesombuden själva.

Initiativ som är tänkta att tas upp på kyrkomötet i maj 2017

ska lämnas in inom mars 2017. Frågor som äktenskapsfrågan

kräver två behandlingar i kyrkomötet och måste stödjas av

trefjärdedelar av kyrkomötesombuden för att godkännas.

Inom kyrkan görs som bäst en utredning om vigselrättens

betydelse för kyrkan och vilka följder olika alternativ

skulle ha för kyrkan. Som ett alternativ har man också

övervägt att avstå från vigselrätten. Utredningen ska vara

klar inom oktober 2017 och torde nå kyrkomötet i maj 2018.


Mera om kyrkans äktenskapssyn:
http://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/aktenskapslagen
http://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-

nu/aktenskapslagen/fragor-och-svar-om-aktenskapssynen

Mera information:
Tuomo Pesonen, kommunikationschef, Kyrkans

informationscentral, tfn 050 378 0041, tuomo.pesonen@evl.fi

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner

medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan

möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram

kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om

kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans

webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

KT/Alf L