29.06. Grattis: Peter, Per, Petter, Petra, Pernilla | Respons
Johannes församling

Nya vindar i barnverksamheten

Johannes församling

09.06.2022, 12:59 /  uppdaterad 20.06.2022, 13:32
barn o mammor o duplo

Johannes församling går in för att strukturera om sin barnverksamhet så att den blir mer heltäckande, både åldersmässigt och geografiskt, än vad den varit de senaste åren. Ett steg i den processen blir att avsluta eftermiddagsklubbverksamheten efter läsåret 2022-2023.

Församlingen har samarbetsförhandlat med personalen inom småbarnspedagogiken, dit eftis hör. Förhandlingarna avslutades onsdag 31.5. I måndags, 6.6, fattade så församlingsrådet beslutet att minska personalstyrkan inom småbarnspedagogiken från 13 till 5 personer efter sommaren 2023. Minskningen kan förverkligas genom naturlig avgång då en stor del av arbetsavtalen är tidsbundna.

- Eftisverksamheten gör vi som en köptjänst åt staden, vilket begränsar våra möjligheter rätt hårt, säger kyrkoherde Johan Westerlund. Därtill har vi haft stora problem med rekrytering, och administrationen av personalen har varit tung. Inte minst att hitta vikarier har varit mycket utmanande.

Församlingens eftermiddagsklubbar, som alltså fortfarande fungerar enligt avtal med staden hela läsåret 2022-2023, finns på Drumsö och i Kronohagen, med barn i klasserna 1 och 2 från Drumsö lågstadieskola och Kronohagens lågstadieskola. Johannes församling är i nuläget den enda svenskspråkiga församlingen i Helsingfors med eftisverksamhet.

Fritids redan hösten 2022

Framtidsplanerna för barnverksamheten inbegriper att i högre grad sprida ut verksamheten över barnens alla åldrar, med större regional spridning på församlingens område.

Ledaren för pedagogiken i Johannes församling, Helena Hollmérus, berättar att en ny verksamhetsform kommer att starta redan från hösten: fritids för barn i klasserna tre till sex.

- Fritids kommer vi att ordna upp till fyra eftermiddagar i veckan i Hörnan och S:t Jacob. Vi kommer att ordna klubbar som en del av verksamheten på fritids, bland annat planerar vi gympa, kör och kockklubb.

- Musiklekgrupper för de mindre barnen och deras föräldrar kommer vi att fortsätta med som förut. De är lågtröskelverksamhet med musik, samvaro, mellanmål och lek. Samarbetena med dagisar ska vi ytterligare utveckla, vi har en etablerad och populär julvandring, och planerar en påskvandring enligt liknande mönster. Mera program för familjer är också under planering, som nallegudstjänst med lunch, leklördag med spårning, och att fortsätta med våra omtyckta family fun-kvällar.

Den nya och populära brevsöndagsskolan ska utvecklas vidare. Att hitta nya platser för verksamheten finns också på agendan.

- Vi utreder möjligheter att samarbeta om utrymmen för att kunna vara verksamma på flera platser än vi är nu, säger Hollmérus.