22.06. Grattis: Paula, Paulina, Lina | Respons
Johannes församling

Aktuella coronarestriktioner i Helsingfors församlingar

04.03.2021, 11:39 /  uppdaterad 25.05.2021, 17:53
Domkapitlet i Borgå stift instruerar de svenska församlingarna på basen av regionförvaltningsverkets restriktioner från den 24.5.2021.
Piirretyssä sinisessä kuvassa keskellä kaksi hengityssuojainta ristin muodossa ympärillä suojaavat kaaret.

Begränsningen för offentliga sammankomster och samlingar i Helsingfors är för tiden 25.5–31.5.2021 inomhus och utomhus 10 personer.

Begränsningarna för tiden 1.6–15.6.2021 är 10 personer inomhus och 50 personer utomhus.

Kyrkorummet delas upp i sektorer

I gudstjänster och kyrkliga förrättningar kan nu även tillämpas en så kallad sektormodell, vilket innebär att kyrkskeppet indelas i från varandra avskilda sektorer. I var och en sektor skilt för sig gäller ovan nämnda begränsningar. Inom sektorerna ska givna säkerhetsföreskrifter gälla, innefattande säkerhetsavstånd (2 meter) och användande av munskydd.

Kyrkobesökare som vistas i olika sektorer ska inte komma i beröring med varandra vid ankomsten till kyrkan, under kyrkobesöket eller då personerna lämnar kyrkorummet. Kyrkobesökarna ska av anställda/frivilliga dirigeras så att dessa föreskrifter följs, vilket även gäller nattvardsutdelning.

Du kan fortsättningsvis delta i gudstjänsterna genom att följa med strömmade gudstjänster via församlingarnas hemsidor och sociala medier, se mera information här

Dop, vigsel och begravning

Vid kyrkliga förrättningar ska antalet närvarande begränsas med beaktande av rådande restriktioner. Av pastorala skäl kan ovan nämnda restriktioner överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar ska fortfarande ordnas möjligast småskaligt.

Kyrkliga förrättningar ska primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning ska munskydd användas.

Verksamhet för barn och unga

Gruppverksamhet för barn och ungdomar under 20 år kan återupptas i maj. För deltagande i grupp förutsätts förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma. Det är i sista hand kyrkoherden i varje lokalförsamling som beslutar ifall barn- och ungdomsverksamheten öppnas upp i den enskilda församlingen.

Skriftskolorna genomförs normalt.

Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn liksom dagklubbarna för mindre barn, har kunnat fortsätta sin verksamhet under hela året, i enlighet med stadens riktlinjer.

Samtalsstöd och mathjälp tillgänglig

Församlingarna håller i mån av möjlighet kyrkorna öppna för stillhet, bön och samtalsstöd. Också i kyrkobyggnaderna följer vi myndigheternas begränsningar gällande antalet personer som får närvara samtidigt.

I en del församlingar delar man ut nattvard i mindre grupper. Se närmare information på din lokalförsamlings hemsidor.

Det är möjligt att få samtalsstöd i församlingen också per telefon. Läs mera

Matutdelning i form av färdiga kassar eller som takeaway-portioner delas fortsättningsvis ut. Uppdaterade uppgifter om utdelningsställena finns på sidan ruoka-apu.fi. För tillfället delar åtminstone Kvarnbäckens matutdelning, diakonihuset Hermanni, Hursti och Andreaskyrkan ut matkassar.

Förtroendevalda håller möte online

Kyrkolagen tillåter sedan den 15.32021 att församlingarnas och samfällighetens förtroendeorgan håller sina sammanträden online. Beslutsfattande sker på samma sätt under ett online-möte som vid ett fysiskt möte. Kyrkostyrelsen ger närmare direktiv för arrangemangen kring möten online.

Fortfarande påminner vi också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s fem basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

1. Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.

2. Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.

3. Iaktta hand- och hosthygien.

4. Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.

5. Ladda Coronablinkern på din telefon.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.

Följ med informationen på församlingens hemsidor (se meny över alla församlingar uppe i högra hörnet). Tack för din förståelse och ditt tålamod!

De nuvarande restriktioner är i kraft fram till den 15.6.2021.