07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

‍Församlingsval i november 2018

09.10.2018, 10:27
Hurudan ska din kyrka vara? Församlingsvalet hålls i november 2018. Förhandsröstningen pågår mellan tisdagen den 6 och lördagen den 10 november. Ordinarie valdag är söndagen den 18 november.
Valreklam för församlingsvalet 2018

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I valet utses förtroendevalda i församlingarna för en mandatperiod på fyra år. De beslutar bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet.

Vem beslutar om vad?

I Helsingfors har församlingarna gått samman i en gemensam kyrklig samfällighet som sköter bland annat ekonomi- och förvaltningsärenden gemensamt för alla församlingarna i Helsingfors. Det innebär också att beslutsfattande finns på flera olika nivåer och därmed också förtroendevalda.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar bl.a. om kyrkoskatten, verksamhets- och ekonomiplanen samt om byggande och renoverande av kyrkor. Ledamöterna har rösträtt vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige, kyrkomötesombud och biskop.

Kyrkofullmäktige väljer också gemensamma kyrkorådets medlemmar och en direktör för samfälligheten. Gemensamma kyrkorådet, som ansvarar för den konkreta ledningen och bereder ärenden som ska avgöras av gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsrådet

Församlingsrådet sköter verksamheten i en församling som hör till en kyrklig samfällighet. Medlemmarna i församlingsrådet planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Gudstjänstlivet, musikarbetet, barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

De personer som valts vid församlingsvalet representerar församlingens medlemmar och ska samarbeta med församlingens personal.

kartan kan du kontrollera vilken församling du hör till.